Hệ thống chứng nhận
  Chứng nhận sản phẩm
 Tư vấn giấy chứng nhận
  Giấy chứng nhận của hệ thống số.:
  Giấy chứng nhận sản phẩm số.:
  Kiểm nghiệm sản phẩm
  Quy trình đào tạo
  Vị trí hiện tại
Liên lạc.

ORIGO có chứng nhận quốc tế Bộ
◆Sanwei International Certification Ltd◆

Hộp thư.:salestw.origo@gmail.com

Chất lượng: Chuyên nghiệp, công bằng và công bằng.

Thái độ.:Tính chính trực, nghiêm ngặt, sốt sắng


Sơ lược công ty
    ORIGO có chứng nhận quốc tế ISO Hệ thống quản lý nhóm chuyên cung cấp các sản phẩm, sản phẩm có chứng nhận xác thực, nếm thử, an quy được phát hiện và đại lý cấp phép xuất khẩu, bắt buộc các nước thực Chờ, là một nhà tổ chức hội tình dục bên thứ ba. Thêm>...
Trung tâm thông tin.

ADD:Số 195 Lý Thái Tông, phường Suối Hoa, tp. Bắc Ninh北宁市泉花坊李太宗路195号

Phone:+84-357656683  E-Mail: salestw.origo@gmail.com
Copyright © 1997-2019 Tập đoàn chứng nhận quốc tế Sâm Duy
Senwei International Certification Ltd All Rights Reserved. Giấy chứng nhận quốc tế Senwei Ltd Tất cả các quyền.
Business Hours Giờ làm việc: Thứ Hai đến Thứ Sáu A.M. 9:00 ~ PMM 18: 00Số lần truy cập: