Liên lạc.

ORIGO có chứng nhận quốc tế Bộ
◆Sanwei International Certification Ltd◆

Hộp thư.:salestw.origo@gmail.com

Chất lượng: Chuyên nghiệp, công bằng và công bằng.

Thái độ.:Tính chính trực, nghiêm ngặt, sốt sắng


Chứng nhận kiểm tra
  Giấy chứng nhận của hệ thống số.:
   Giấy chứng nhận sản phẩm số.: